תנאי שימוש
 • 1. מבוא
  • 1.1. השימוש באתר "Allwin.co.il" המהווה שירות שמאפשר, בין השאר, מילוי טפסי לוטו עבור מספר רב של משתתפים המאפשר גם צירוף חברים נוספים על ידי המשתתפים עצמם (להלן: "האתר" או "השירות") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש" או "המנוי" או "המשתתף") לתנאים כאמור.
  • 1.2. השימוש בשירות הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים בגירים בגילאי 18 ומעלה אשר כשירים משפטית או לתאגידים.
  • 1.3. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, Allwin.co.il (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
  • 1.4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בהם לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
  • 1.5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.
  • 1.6. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
  • 1.7. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
  • 1.8. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • 1.9. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע וניתן לעשות בו שימוש לרבות הצטרפות לשירות וצירוף חברים בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
  • 1.10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא co.allwin@gmail.com והמפעילה תשיב לפנייתכם תוך זמן סביר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • 1.11. יודגש כבר עתה כי כל משתמש בשירות מצהיר ומודע לכך כי האתר הינו בבעלות פרטית ואינו קשור בקשר עסקי כלשהו עם מפעל הפיס, וכי הוא מודע לכך כי אין בהצטרפותו לשירות משום התחייבות של המפעילה בנוגע לסיכויי זכייה בהגרלות מפעל הפיס אשר נערכות על ידה ולא על ידי המפעילה, ולא יהיו למשתמש טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה משימוש בשירות ובין השאר טענה כי לא זכה בהגרלות או לחלופין זכה בסכומים נמוכים משציפה להם כחלק מהשימוש בשירות.
 • 2. הגדרות
  • "התוכן" משמעותו האתר, מידע על הגרלות מפעל הפיס אשר מופיע באתר, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.
  • "השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירות מילוי טפסי לוטו בשיטה קבוצתית, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • "החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירותי המפעילה ללא פתיחת חשבון.
  • "הגרלות" משמעותן הגרלות הלוטו שעורך מפעל הפיס.
  • "שגיאות" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.
  • "אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.
  • "הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר במהלך השימוש באתר
 • 3. על תנאי השימוש
  • 3.1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה אינה עורכת הגרלות בעצמה אלא מעניקה שירות של מילוי טפסי לוטו בשיטה קבוצתית שנועדה למקסם סיכויי זכייה בהגרלות ולכן היא לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או על ידי מפעל הפיס לרבות כל סכסוך או תביעה בין צדדים המשתמשים בשירות ובהם חברים שצורפו לשירות על ידי משתמשים אחרים, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר או על ידי מפעל הפיס, המשתמש יוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.
  • 3.2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. כל פרסום המופיע באתר לרבות פרסום על הגרלות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות התוכן המופיע בפרסום כאמור.
  • 3.3. השימוש בשירות הינו בתשלום חודשי קבוע כפי שייקבע על ידי המפעילה מעת לעת. יובהר כי המפעילה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לשנות את דמי המנוי או לחלופין לשנות את סוגי המנויים ותכניות המנויים בכל עת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 • 4. הצטרפות לשירות, העברת כספי זכייה וצירוף חברים
  • 4.1. על מנת להצטרף לשירותי המפעילה (להלן: "הבקשה"), על המשתמש למלא טופס הרשמה ושאלון בו יתבקש למסור פרטים מסוימים כפי שייקבעו על ידי המפעילה, כאשר יובהר כי המפעילה רשאית לעדכן ו/או לשנות את הפרטים אשר יתבקשו על ידה ואת השאלון בכל עת ועל פי שיקול דעתה. יובהר כי המפעילה רשאית לדחות בקשה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
  • 4.2. במהלך הרישום האמור המשתמש מחויב למסור, בין השאר, את הפרטים שלהלן:
   • 4.2.1. פרטים אישיים ופרטי קשר ובהם, בין השאר, שם, תאריך לידה וכתובת;
   • 4.2.2. פרטי חשבון בנק ו/או פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטי חשבון פייפאל/טרנזילה/פייבוקס לצורך העברת ו/או קבלת תשלומים;
   • 4.2.3. כל מידע אחר אשר המפעילה תמצא לנכון לבקש מהמשתמש בטרם תיבחן הבקשה
  • 4.3. בעת הגשת בקשה המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאים הבאים:
   • 4.3.1. המשתמש הינו בגיר אשר מלאו לו 18 שנים לפחות;
   • 4.3.2. המשתמש הינו תושב ישראל בעל מקום מגורים קבוע בישראל;
   • 4.3.3. המשתמש הינו כשיר לפעולות משפטיות בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
  • 4.4. מובהר כי המשתמש מתחייב כי כל המידע שיימסר על ידו וכל תשובותיו יכללו מידע מהימן ומדויק, והוא יודע כי מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים תביא, בין השאר, לחסימתו מהשירות מבלי שתהא לו טענה נגד המפעילה בשל האמור. ככל ויחול שינוי בפרט כלשהו מהפרטים אשר נמסרו למפעילה על ידי המשתמש, עליו לעדכן את המפעילה בדבר שינוי כאמור לאלתר.
  • 4.5. לאחר הגשת הבקשה המפעילה תבחן את פרטי המשתמש ואת הבקשה ותחזיר תשובה תוך זמן סביר. על מנת לייעל את הליך הטיפול בבקשה יש ליתן פרטים מלאים ומדויקים ככל האפשר.
  • 4.6. למען הסר ספק יובהר כי סירוב המפעילה לאשר בקשה של משתמש יכול וייעשה מכל סיבה שהיא וללא כל הנמקה. החלטת המפעילה לסרב לבקשה תהיינה סופית ללא מתן אפשרות ערעור, ולמשתמש לא יהיו כל טענות נגד החברה בשל סירובה כאמור.
  • 4.7. ההצטרפות לשירות כרוכה בתשלום דמי מנוי חודשיים אשר ניתנים לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי או באמצעות שירותי סליקה של צד שלישי לרבות טרנזילה. עם זאת המפעילה רשאית לשנות את מחירי וסוגי המנויים ואת אופן התשלום בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. כמו כן תהא רשאית המפעילה לשנות את תוכן השירותים המוצעים על ידה בכל סוג מנוי בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • 4.8. יובהר כי ככל והמשתמש יבחר באפשרות תשלום של שירותי סליקה של צד שלישי דוגמת טרנזילה, הרי ששירות תשלום זה מסופק על ידי צדדים שלישיים ואינו בשליטת המפעילה. על כן המפעילה לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.
  • 4.9. עם אישור הבקשה המשתמש יוכל להצטרף לשירות תוך קבלת סכומים מסוימים כנגד זכייה בהגרלות בהתאם להוראות שלהלן.
  • 4.10. המפעילה תמלא עבור המשתמשים טפסים לוטו בשיטה קבוצתית שמטרתה למקסם את סיכויי הזכייה בהגרלות, כאשר כספי הזכייה מחולקים בין כלל המשתתפים בהגרלות בהתאם לחלוקה המופיעה באתר אשר תיקבע על ידי המפעילה מעת לעת. יובהר כי המפעילה רשאית לקבוע ו/או לשנות את אופן חלוקת הזכייה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.
  • 4.11. בקרות זכייה בהגרלה המפעילה תעביר למשתתפים בהגרלה סכום מסוים לחשבון המשתמש של כל משתתף בהתאם לחלקו בזכייה ובחלוקה שתיקבע על ידי המפעילה לפי שיקול דעתה.
  • 4.12. יובהר כי משיכת כספי הזכייה לחשבון הבנק של כל משתמש כרוכה בעמלת משיכה כפי שתיקבע על ידי המפעילה מעת לעת, כאשר יובהר כי ניתן למשוך כספים לחשבון הבנק של המשתמש פעם אחת בכל חודש קלנדארי ולא פחות מ-30 יום בין משיכה למשיכה.
  • 4.13. כל משתתף רשום יהא רשאי לצרף חברים מטעמו לשירות אשר יירשמו כמנויים לשירותי המפעילה בכפוף לעמידה בתנאי שימוש אלה. המשתמש יהא זכאי לעמלה חודשית בעבור כל חבר שמצטרף לשירות מטעמו כל עוד הוא והחבר שיצרף יהיו רשומים באתר, והכל בהתאם לתנאים המופיעים בדף צירוף חברים. יובהר כי התנאים וגובה העמלה ניתנים לשינוי מעת לעת על ידי המפעילה ובהתאם לשיקול דעתה.
  • 4.14. יובהר כי במידה ויחולו מסים כלשהם לרבות, אך לא רק, מיסים החלים על זכיות בהגרלות, המשתתף יהיה אחראי לדיווחים לרשויות המס כאמור וכן יישא בעלויות כל מס שיחול מבלי שיהיו לו טענות נגד המפעילה בשל כך.
 • 5. ההשתתפות בהגרלות, אחריות ואי נטילת אחריות
  • 5.1. ההוראות המפורטות להלן יחולו על כל המשתמשים בשירות בין אם הם משתתפים בהגרלות ובין אם הם גולשים באתר בלבד. יודגש כבר עתה כי אין למפעילה שליטה על מהלך ההגרלות ועל תוצאות ההגרלות אשר אינן נערכות על ידה, ואין המפעילה מתחייבת לזכייה כלשהי של המשתמשים בשירות. ויודגש – בכל טענה הקשורה להגרלות יש לפנות למפעל הפיס אשר עורך את ההגרלות ולא למפעילה.
  • 5.2. על אף שהמפעילה עושה את המאמצים המרביים כדי למקסם את סיכויי הזכייה בהגרלות, המפעילה אינה ערבה לכך שאכן המשתמש יזכה בהגרלות או לחלופין יזכה בסכומים התואמים את שביעות רצונו, ולמשתמש לא יהיו כל טענות נגד המפעילה בעניין זה ובין השאר כל טענה הנוגעת לזכייה כלשהי או היעדר זכייה בהגרלות.
  • 5.3. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן כספי, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה מהשתתפות בהגרלות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע המופיע באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים לרבות, אך לא רק, השתתפות בהגרלות באופן עצמאי. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר.
  • 5.4. יובהר בזאת כי פרסום ו/או הצגת התוכן ו/או כל עניין אחר המוצג באתר אינו מהווה המלצה ו/או עידוד לרכישה ו/או שימוש בכל מוצר ו/או שירות מטעם המפעילה, והמפעילה אינה אחראית לכל פעולה של המשתמש בעקבות קריאת כל תוכן המופיע באתר. יובהר כי אין לראות במידע המוצג באתר משום מידע ו/או המלצה מחייבים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד המפעילה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין הסתמכות על מידע באתר.
  • 5.5. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אין משמעו כי תוכן הקישור הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.
  • 5.6. ייתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי ושרתי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
  • 5.7. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
  • 5.8. המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
  • 5.9. אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית הקשורה להגרלות. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
 • 6. התחייבויות המשתמש
  • 6.1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יעלה לאתר ולא ישלח דרך האתר לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.
  • 6.2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול נגד המשתמש לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. כן מסכים המשתמש לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה הנובעת או קשורה לכל טענה הנוגעת לתוכן משתמש או לכל נזק הנובע מכל עניין אחר שהמשתמש העלה ו/או פרסם באתר.
 • 7. התקשרות עם צדדים שלישיים ואחריות לפעולות צדדים שלישיים
  • 7.1. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק כל התקשרות עם מפעל הפיס
  • 7.2. סוג ההגרלות, תוצאות ההגרלות ואופן עריכת ההגרלות נקבע על ידי מפעל הפיס ואינו קשור למפעילה בשום צורה שהיא, והמפעילה לא תהא אחראית בשום אופן לכל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהם שעלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מההגרלות אשר כאמור אינן בשליטת המפעילה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כשירות הממלא לוטו בשיטה שנועדה למקסם את סיכויי הזכייה, אך אין בכך כל ערובה של המפעילה בנוגע לכדאיות השימוש בשירות ואין כל התחייבות של המפעילה כי המשתמש אכן יזכה בסכומים שהינם לשביעות רצונו, אם בכלל. ויודגש – אין כל יחסי שותפות ו/או יחסי עובד-מעביד בין המפעילה למפעל הפיס.
 • 8. קניין רוחני
  • 8.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
  • 8.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.
  • 8.3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה
  • 8.4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים
  • 8.5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
  • 8.6. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
  • 8.7. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל שכתובתו היא co.allwin@gmail.com.
 • 9. שיפוי
  • על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.
 • 10. שימוש במידע פרטי
  • 10.1. המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.
  • 10.2. עם רישום המשתמש באתר יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.
 • 11. דיוור ישיר
  • 11.1. המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").
  • 11.2. בעת ההרשמה יתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.
  • 11.3. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 • 12. אבטחה
  • 12.1. האתר של המפעילה מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש באתר מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע להתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי המפעילה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.
  • 12.2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 • 13. תקופה וסיום
  • 13.1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.
  • 13.2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
  • 13.3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
  • 13.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
  • 13.5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.
 • 14. כללי, סמכות שיפוט והודעות
  • 14.1. תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
  • 14.2. חשבון המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
  • 14.3. שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת הדוא"ל co.allwin@gmail.com.
  • 14.4. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר.
  • 14.5. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר חדרה בלבד כאשר הסמכות העניינית היא לבית משפט השלום, ובעיר חיפה בלבד כאשר הסמכות העניינית היא לבית המשפט המחוזי.
  • 14.6. כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.

הרשמו עכשיו והתחילו להפיץ לחבריכם

כי אצלנו AllWin

חפשו אותנו גם ב:

הרשמו עכשיו!